Cumartesi, Oca 31, 2015

Bulunduğu Kategori: Patlayıcı Mad. Büro İşlemleri

Patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgesi

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER VE ŞARTLAR (87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 121.Maddesi ile (Yönetmeliğin Madde:5-6.Maddesi)

Madde:5 (Adaylarda Aranacak Nitelikler) •  18 yaşından büyük olmak, •  En az ilkokul mezunu olmak, •  Ateşli silahlar ve/veya patlayıcı maddelerle islenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak,

•  Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda ayni veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak, •  Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak, •  Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak, •  765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak,

•  Ateşleyicilik isine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak, •  Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak, •  Kısıtlı olmamak şartları aranır.
Madde:6 ( Adaylardan istenecek belgeler) Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri Il Emniyet Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir;
Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
•  Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
•  Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği, (İlkokul-Lise_Yüksekokul gibi)
•  Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu,
•  Adli sicil belgesi. (Adli sicil kaydı arşiv kaydı ile birlikte şubeden temin edilecek matbu evrakın arkasına alınacak olup, suç kaydı çıkması halinde çıkan suç yada suçlarla ilgili mahkemece kesinleşme şerhi verilmiş tasdikli mahkeme kararı da getirilecektir. •  Şubeden temin edilecek müracaatçının fotoğrafının yapıştırıldığı ve imzaladığı matbu form Fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından asli ile karsılaştırılarak “Asli Görüldü” ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır. Valilikçe durumu uygun görülenlerden, dosyaları Bakanlığa gönderilen adaylara ait liste, sınav kuruluna intikal ettirilir.
Madde:11 (Belge Çeşitleri)

(A) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: PROTEKNİK maddelerin ateşlenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir. (
B) Sinifi Yeterlilik Belgesi:
Yerüstünde yapilacak islemlerle ilgili Tüzük kapsamindaki patlayici maddelerin ateslenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
(C) Sinifi Yeterlilik Belgesi: Yeraltinda ve grizulu ocaklarda yapilacak islemlerle ilgili Tüzük kapsamindaki patlayici maddelerin ateslenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.


SABİT PATLAYICI MADDE SATIŞ DEPOSU

KURULUŞ İZNİ
             Kuruluş İzin Belgesi almak isteyenler 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün Depo  Kurma Zorunluluğu ve İzin Belgesi” başlığındaki 96 ıncı maddesi 2.Fıkrası gereği adı geçen Tüzüğün 5. maddesinin A, B, C, D, E, F, G, L, M, ve O bentlerinde belirtilen Depo yapım işine göre hazırlanan belgelerin eklendiği dilekçe ile valiliğe başvurarak patlayıcı madde depo yapımı için izin belgesi almak zorundadırlar.
              Yine Tüzüğün 96. Maddesi, 3.Fıkrası “Yapım izni doğrultusunda depo inşaatının bitiminden sonra, deponun plan ve projelerine, bu Tüzüğün ilgili hükümlerine ve bu konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaşılan depolar için valiliklerce patlayıcı madde depolama izin belgesi verilir.” Hükmüne amirdir.
Bu doğrultuda Depo Yapım İzni için gerekli belgeler 87/12028 Karar Sayılı tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin Tüzüğün 5.Maddesinde belirtilen belgeler aşağıda sıralanmıştır.                                                

   1. İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı:

             Bu planın; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından onanmış olması gereklidir.

   1. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı:

             Bu plan üzerinde işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi belirtilmiş ve uygunluğu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. Bu plan üzerinde ayrıca, duvar ve/veya dikenli telin işyeri ve depoya olan uzaklıklarının da belirtilmesi gerekmektedir.

   1. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi:

             İşyerinin Tüzüğün “Binalar ve Tesisatta Alınacak Güvenlik Önlemleri” başlıklı bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak, işyerine ait deponun ise ilgisine göre aynı Tüzük ekindeki örneklere uygun olarak projelendirilmesi gerekmektedir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır.

   1. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri:

             Bu plan ve projelerde, işyeri ve depo çevresindeki duvar ve/veya dikenli telin kesit detay resimleri, denetime tabi ana giriş kapısı ile varsa diğer kapıların detay resimleri, varsa işyeri ve depo çevresindeki sütrenin detay resimleri gösterilmelidir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır.
             İşyerinin güvenlik uzaklıklarının Tüzüğün 9 uncu maddesi gereği, Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen en az güvenlik uzaklıklarına göre belirlenmesi (bu mesafe 100 metre olarak değerlendirilecektir.) ve işyerinin çevresine bu uzaklıklardan geçen 2 metre yüksekliğinde tel örgü veya duvar çekilmesi gerekmektedir. Örneğin, 50 ton kapasiteli üretim tesisin güvenlik uzaklığı Ek 1 sayılı çizelgeye göre en az 100 metre olmalı ve bu mesafeye çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgü çekilmesi gerekmektedir.
             İşyerine ait depoların çevresine ise hem duvar hem de dikenli tel çekilmesi gerekmekte olup, duvar ve dikenli tel mesafesi Tüzüğün 102 nci maddesi (F) bendine göre belirlenecektir. Buna göre, 5 tona kadar olan patlayıcı madde depolarının en az 30 metre uzağına, 5 tondan fazla kapasitede olanlarının ise en az 60 metre uzağına bir metre yüksekliğinde taş veya beton duvar yapılarak, üzerine de geçişleri engelleyecek tarzda bir metre yüksekliğinde dikenli tel çekilmesi gereklidir.
             Ayrıca, işyeri ve/veya depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102 nci maddesi (E) bendinde belirtilen esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması gerekmektedir.

   1. 3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı:

             Yapı ruhsatlarının; 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca belediye ve mücavir alanı içerisinde ise Belediye Başkanlığınca, dışında ise Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) onanmış olması gereklidir.

   1. İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi:

İnşa edilecek işyeri ve patlayıcı madde deposunun yer ve kapasitesine göre güvenlik uzaklıklarına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla, Valilikçe Emniyet Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığında görevli teknik personelden oluşturulacak bir komisyon tarafından teknik rapor ve kroki düzenlenecektir.         
İşyerlerinin güvenlik uzaklığının Tüzüğün 9 uncu maddesine göre belirlenmesi gerekmekte olup, bu mesafe en az 100 metredir.
             İşyerine ait patlayıcı madde deposunun güvenlik uzaklığı ise kapasitesine ve tipine göre; Ek 1 veya Ek 6 sayılı çizelgeden bulunacaktır. Örneğin, 50 tonluk sütreli sürekli yerüstü patlayıcı madde deposunun Ek 1 sayılı çizelgeye göre, demiryoluna 460 metre, köy yoluna 173 metre, meskun mahale 564 metre, üretim tesisine ise 63 metre mesafede olması gerekmektedir.
             G-Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı  belge:
İşyerleri için; en az 100 metre yarıçapındaki alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir.
             İşyerine ait patlayıcı madde deposu için ise; deponun tipine göre sürekli yerüstü depoları için Ek 1 sayılı çizelgenin Not bölümü (D) bendindeki, sürekli yeraltı depoları için de ek 6 sayılı çizelgenin (D) bendinde belirtilen alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir. Bu konuya ilişkin örnekler 25.10.2001 gün ve 0205 sayılı Uygulama Talimatımızda daha geniş şekilde açıklanmıştır.      
             L-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi,
26 Eylül 1995 tarih ve 22416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin, 23 Ağustos 2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete ile değişik hali doğrultusunda; işyeri ve işyerine ait patlayıcı madde deposu için yetkili makamdan alınmış olan Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. Açılma İzni (GSM Belgesi); kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir.
M. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni:
İşyeri ve patlayıcı madde deposu kuracaklarda, 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca Kurma İzni ve İşletme Belgesi alınması zorunludur. Kuruluş izni aşamasında sadece Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. İşletme İzni, kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir.
O. Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge:
Bu belge, girişimcinin depolayacağı patlayıcının içerdiği etken madde yoğunluğuna göre yapılacak hesaplama ile görev alanına giriyorsa Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı (taşra teşkilatı olmayan yerlerde valiliğin bu konuda görevlendirdiği il müdürlüğü) tarafından, yetkisini aşıyorsa Bakanlık tarafından düzenlenir.
             NOT:Kuruluş İzni iki yıl süreyle geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilemezse, bu süre Valilikçe uzatılabilir. Kuruluş izninin alımından ve işyeriyle patlayıcı madde deposunun projelerine uygun olarak hazırlanmasından sonra, işyerinin üretime açılabilmesi için ilgilinin, İşletme İzni alması gerekmektedir.
İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi veya kapasite artırılması için de yukarıda ön görülen usul ve esaslara göre yeniden izin alınması zorunludur.


İçişleri Bakanlığınca ithaline izin verilen malzemelerle ile ilgili istenilen belgeler

(Çakı , Bıçak, Dürbün, Teleskop, Zıpkın v.b. )
(İçişleri Bakanlığının 19.04.1999 tarih ve 00062 Sayılı Genelgesine Göre)
01-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış ve Ruhsat İşlemleri Şube  Müdürlüğüne havale edilmiş, şirket yetkilisi yada şahsın
imzaladığı ithal edilecek ürünün ne amaçla ithal edeceğine dair detaylı bilgilerin açıklandığı dilekçe
02-İthal edilecek malzemenin Proforma fatura aslı
03-Proforma faturanın yeminli bürodan yapılmış Türkçe tercümesi
04-İthal edilecek malzemenin orijinal katalogu.
05-İthalatçı şirket ise şirkete ait ıslak mühürlü (noter tastikli) imza sirküsü ile Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi, şahıs ise karakol tastikli ikamet ebglesi ile nüfus ucüzdanı fotokopiside evraka eklenecektir.
Evraklarını tamamlayıp Patlayıcı Büro Amirliğine teslim edilen şirket yada şahısların evrakları, Valiliğimizin görüşü ile birlikte İthal izni almaları için İçişleri Bakanlığına yazılarak gönderilir.
Not:evraklar 1 takım asıl, 1 takımda fotokopi olacaktır.

Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma

MADEN SAHASI- TAŞOCAĞI SAHASI V.B. İŞYERLERİ) PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENECEK BELGELER. (87/12028 Karar Sayılı Tüzük’ün Madde:118)
•  İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe: ( işyeri sahasını gösteren harita mühendisince hazırlanmış basit kroki (işyeri tahkikatı yazılırken bu krokiden yararlanılıyor) ile şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü ve ticari sicil gazetesinin eklendiği, ruhsat sorumluları ile Patlayıcı Madde Ateşçilerinin belirtildiği dilekçe.)
•  Depolama İzin Belgesi (Şirket yada şahsin deposu varsa)
•  Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
•  Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu (Komisyonun yaptığı denetim formu)
•  Patlayıcı Madde İhtiyaç Raporu (İzin talebinde bulunan şahıs ve şirketlerde çalışan maden mühendisleri tarafından ihtiyaca göre hazırlanacak ihtiyaç raporu) İhtiyaç raporuna maden mühendisinin diploma ve maden mühendisliği kimlik belgesinin eklenerek, İhtiyaç raporu şirket yetkilisinin imzaladığı dilekçe ile şubemize getireceklerdir.
•  Vekaletname noterden .(şahıs veya şirketlerin ruhsat sorumluları ile patlayıcı madde ateşçilerine, (şubemizden temin edecekleri örneğe göre düzenlettikleri) verecekleri Noter Vekaleti)
•  Noter Taahhütnameleri : (Müracaatçı şirket yetkilileri ile şahısların, patlayıcı madde ruhsat sorumluları ile patlayıcı madde ateşçilerinin (Şubemizden temin edecekleri örneğe göre düzenlettikleri) yapılacak is ile ilgili Noter Taahhütnameleri.)
•  Ateşleyici Yeterlilik Belgesi: (Noter tasdikli yada aslini getirtmek suretiyle şubemizce de tasdikledir.)
•  İse Dair Belge : (Noter tasdikli olacak (Maden ruhsatı, Redevans ve İş Sözleşmesi ve İnşaat temellerinde kullanılan patlayıcı ruhsatı talebiyle ilgili noter tasdikli tapu, Belediyeden verilmiş yapı Ruhsatı İnşaat İzni v.b.)
•  Depo Muvafakati: (Depo başkasına ait ise)
•  Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi asli yada noter tasdiklisi, (Patlayıcı Maddelerin kullanacağı işyeri sahası (IR: AR: numaraları belirtilecek) ile patlayıcı maddelerin naklinin yapılacağı (2) tane araç plakası poliçeye yazdırılacak, patlayıcı maddeler bu araçlarla nakli sağlanacaktır.)
•  Eski İzin Belgesinin Asli (İzin belgelerinin yenilenmesinde istenir.)
•  Beyanname. (Şubemizden alacakları matbu Beyanname doldurulup şirket yetkilisi tarafından imzalanacaktır.)
Şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü ile Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Şirket yetkilileri ya da şahıslar ile görevlendirdikleri Patlayıcı Madde Ruhsat Sorumluları ve Patlayıcı Madde Ateşçilerinin.
•  Nüfus cüzdanı fotokopisi.
•  Sağlık Raporu (Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma Belgesi almasında Psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı olmadığına dair doktor raporu (Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kasesi ile tasdikli olacak.)
•  Adli Sicil belgesi (Arşiv kaydı ile birlikte şubeden almış olduğu adli sicil kağıdının arkasına alınacak) varsa suç kaydı, mahkemeden kesinleşme şerhi yazdırılmış, tasdikli ve mühürlü mahkeme kararırını getirecek)
•  5 Adet Resim (Patlayıcı Madde Sorumluları için)
•  Örnek-5 Formu (Şubemiz tarafından yapılır.)
•  İşyeri Tahkikatı : (İşyerinde patlayıcı madde kullanılmasında asayiş, can ve mal güvenliği bakımından tehlike olup olmadığına dair mahalli zabıta tahkikatı yaptırılır.
Yukarıda istenen belgeleri tamamlandıktan sonra Şubemizden Vali imzası ile işyerinin bulunduğu Kaymakamlığa yazılır )
“Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi” verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda şirket yetkilisi-şahıs ve ruhsatla ilgili olarak görevlendirilen kişilerin durumunun güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir.
Durumu uygun görülen ve evrakları tamamlanan şirket veya şahısların İzin Belgesi ile ilgili evrakları hazırlanarak onay için Valilik Makamına arz edilir

 

 

YENİ ADRES BİLGİLERİMİZ

Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. Özel İdare iş Merkezi No:68 BAYRAMPAŞA

0212 501 83 77- (Fax: 154) - 0212 562 46 10 - (141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151)